ഫുൾ A+ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ

68604

ഉയർന്ന വിജയശതമാനമുള്ള ജില്ല

Kannur

100% വിജയം നേടിയ സ്‌കൂളുകൾ

2583

Results Analysis

SlNo District Attended EHS Percentage
1 Kannur 34997 34975 99.94
2 Ernakulam 31470 31445 99.92
3 Alappuzha 21435 21413 99.9
4 Kottayam 18910 18886 99.87
5 Kozhikode 43101 43040 99.86
6 Malappuram 77967 77827 99.82
7 Thrissur 34199 34137 99.82
8 Kasargod 19501 19466 99.82
9 Pathanamthitta 10213 10194 99.81
10 Palakkad 38902 38794 99.72
11 Idukki 11320 11284 99.68
12 Kollam 30348 30199 99.51
13 Thiruvananthapuram 34171 33817 98.96
14 Wayanad 11787 11600 98.41
Results Analysis

Result at a glance

Attended EHS NHS
Govt 141010 140349 661
Aided 251009 250439 570
Unaided 27109 27076 33
Grand Total 419128 417864 1264

Full A+ Wall

Boys Girls Total
Govt 6708 13595 20303
Aided 13493 27552 41045
Unaided 2606 4650 7256
Grand Total 22807 45797 68604

Overall Results Percentage


99.7%

Full A+ by District Wise© Design & Developed by KITE.
The reports are subject to data made available by Pareeksha Bhavan